Swayamsahayta Gat Sabhasad Prashikshan Prashikshak Margdarshika

100.00

Training manual on self help groups. V. Halwe. Marathi, 40 pp. Rs. 100

Category:

Description

Training manual on self help groups. V. Halwe. Marathi, 40 pp. Rs. 100